Górzno. Zarys dziejów

Górzno...spoglądając w przeszłość...   Jak piszą autorzy książki "Górzno. Zarys dziejów" Andrzej Mietz i Jan Pakulski:

"...Miłośnikom ziemi dobrzyńskiej przekazujemy kilka refleksji o Górznie. Zawierają one informacje o dziejach miasta od czasów najdawniejszych aż po współczesność [...] 
   W jego dziejach można wyróżnić kilka etapów. Okolice miasta należą do starych ośrodków osadniczych, o czym może świadczyć wczesnośredniowieczne grodzisko górzeńskie (zobacz). Już od czasów Mieszka I Górzno znalazło się w granicach kształtującego się państwa polskiego. Przed 1239 r. zostało nadane przez jednego z książąt mazowieckich biskupstwu płockiemu. Przed 1337 r. staje się siedzibą rozległego klucza dóbr biskupów płockich. Dalsze lata przynoszą wsi awanse, erekcja parafii, lokacja miasta (1327,1385). Rozwijało się ono powoli, wielokrotnie niszczone. Jego byt materialny podcięły zwłaszcza wojny szwedzkie w XVII w. Spustoszenia dopełniły przemarsze różnych wojsk w czasie wojny północnej. odbudowane płonie w 1773 r. I rozbiór Polski i przejście Górzna pod- panowanie pruskie stwarza miastu nową sytuację społeczno-gospodarczą. Do miasta przybywa sporo osadników z głębi Prus. Krótki okres Księstwa Warszawskiego nie przyniósł miastu większych zmian. Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego Górzno ponownie przechodzi pod panowanie Prus. Początkowy okres panowania pruskiego przynosi miastu pewną prosperity (rozwój rzemiosła, hand.lu, budownictwa). W okresie międzywojennym Górzno było liczącym się lokalnie ośrodkiem handlu i usług. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności lata I wojny światowej 1 okupacji hitlerowskiej nie przyniosły miastu większych strat materialnych i ludnościowych. Niestety, po wojnie Górzno jak gdyby zastygło w swoim rozwoju...].
   "...Brak dokładnych badań archeologicznych uniemożliwia wyjaśnienie genezy i początków Górzna. Zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne i znaleziska z okolicy wskazują, że człowiek mógł pojawić się na tym terenie już w okresie neolitu, czyli młodszej epoki kamiennej
(3000-1800 r. p.n.e.). Groby neolityczne odkryto przecież w pobliskim Mszanie....]Mietz A., Pakulski J., 1989, Górzno. Zarys dziejów. TTK, Toruń

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz